Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง งบประมาณ การรับ - จ่ายเงิน
โครงสร้างองค์กร และการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผล การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
กิจการสภา
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมตามประมวลจริยธรรม
แจ้งเวียนประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลไม้งาม
สถิติ
สถิติการให้บริการ และสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2565
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เว็บบอร์ด
สอบถามข้อมูล (Q&A)
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ข้อเสนอแนะต่างๆ)
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (เป็นระบบปิด และบุคคลทั่วไปไม่สามารถเข้าดูได้)
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E - Service
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (28 พ.ย. 2565)  
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งามเรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (07 พ.ย. 2565)  
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติ... (07 พ.ย. 2565)  
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการตรวจราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสร... (30 ก.ย. 2565)
ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง รณรงค์งดเว้นการจับสัตว์น้ำในวันประมงแห่งชาติ (20 ก.ย. 2565)
ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (19 ส.ค. 2565)
ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิ... (19 ส.ค. 2565)
ความหมาย ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระบรมราชช... (19 ส.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง แจ้งผลการสอบทานผลการประเมินด้านการตรวจสอบภายในสำหร... (15 ส.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง ผลการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างจามภารกิจ ป... (22 ก.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการสรรหา และเลือกสรรเป็ยพนักงา... (24 มิ.ย. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนั... (02 มิ.ย. 2565)
แบบประเมินความพึงพอใจ (23 พ.ค. 2565)
มาตรการประหยัดพลังงาน (19 พ.ค. 2565)
ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 (06 พ.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... (29 เม.ย. 2565)
รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของผู้สอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2564 (22 เม.ย. 2565)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลไม้งา... (08 เม.ย. 2565)
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลไม้งาม ป... (07 เม.ย. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... (05 เม.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม 

ประชาสัมพันธ์ จากโรงพยาบา... (25 พ.ย. 2565)  

ประชุมพนักงาน หัวหน้าฝ่าย... (16 พ.ย. 2565)  

งานประเพณีลอยกระทงเทศบาลต... (09 พ.ย. 2565)  

ขั้นตอนและวิธีกำจัดขยะอิน... (31 ต.ค. 2565)

วันรักต้นไม้ประจําปีของชา... (20 ต.ค. 2565)

ต้อนรับ นายสมเกียรติ คฤหะ... (03 ต.ค. 2565)

” วันพระราชทานธงชาติไทย” ... (28 ก.ย. 2565)

วันที่ 26 กันยายน 2565 เ... (26 ก.ย. 2565)

ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ เ... (19 ส.ค. 2565)

ความหมาย ตราสัญลักษณ์พระร... (19 ส.ค. 2565)

รวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI R... (19 ก.ค. 2565)

การลงนามให้สัตยาบันในการป... (18 มี.ค. 2565)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล... (14 ม.ค. 2565)

ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพ... (14 ม.ค. 2565)

นายไพศาล ชมภู นายกเทศมนตร... (14 ม.ค. 2565)

11 มกราคม 2565 นายไพศาล ช... (14 ม.ค. 2565)

วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2... (14 ม.ค. 2565)

เทศบาลตำบลไม้งามร่วมประชา... (14 ม.ค. 2565)

วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2... (14 ม.ค. 2565)

6 มกราคม 2565 นายไพศาล ชม... (14 ม.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางโครงการปรับปรุงวุ้มประตูทางเข้า หมู่ที่ 1 (02 ธ.ค. 2565)  
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซ.1 หมู่ 2 หน้าร้านซ่อมรถนายกฤษฎา ระวังภัย (21 พ.ย. 2565)  
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หนองกระโห้ ซ.10 หมู่7 (21 พ.ย. 2565)  
ราคากลางโครงการก่อสร้าง ถ.คสล. ทางเข้า ซ.ครัวร่มไผ่ หมู่ 7 (18 พ.ย. 2565)
ราคากลางโครงการก่อสร้าง ถ.คสล. ซ.บ้าน ร.ต.ต.เพชร หมู่ 7 (18 พ.ย. 2565)
ราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซ1 หมู่2 หน้าร้านซ่อมรถนายกฤษฎา ระวังภัย (03 ต.ค. 2565)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายทางซอย 2 หมู่ 5 ตำบลไม้งาม (03 ต.ค. 2565)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายทางตั้งแต่บ้านนางทัศนา ปุตตากลม ถึงบ้านนางสุม... (09 ก.ย. 2565)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายทางจากสามแยกหลังวัดโคกพลูไปทางบ้านอาจารย์สมชาต... (07 ก.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อรถกระบะ กู้ชีพ (15 มิ.ย. 2565)
ประกาศประกวดราคาซื้อรถกระบะกู้ชีพ (25 พ.ค. 2565)
ร่างประกวดราคาซื้อรถกระกู้ชีพ (19 พ.ค. 2565)
ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ หมู่ที่ 6 ต.ไม้งาม ครั้งที่ 2 (25 ก.พ. 2565)
ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ หมู่ที่ 6 ต.ไม้งาม (09 ก.พ. 2565)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (08 ก.พ. 2565)
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ หมู่ที่ 6 ต.ไม้งาม (08 ก.พ. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายไตรมาส (กองสาธารณสุข) (11 ม.ค. 2565)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ... (05 ม.ค. 2565)
แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 2564 (งบเงินกู้เศรษฐกิจฐานราก) (15 ก.ย. 2564)
แผ่นจัดซื้อ/จัดจ้างปี 2565 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (23 ส.ค. 2564)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำนักงานเทศบาลตำบลไม้งาม

99/9 หมู่ที่ 1 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
โทรศัพท์ : 0-5551-3301, แฟกซ์ : 0-5551-6384 E-mail : 5630102@dla.go.th
 


 www.maingam.go.th