Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง งบประมาณ การรับ - จ่ายเงิน
โครงสร้างองค์กร และการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผล การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
กิจการสภา
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมตามประมวลจริยธรรม
แจ้งเวียนประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลไม้งาม
สถิติ
สถิติการให้บริการ และสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2565
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เว็บบอร์ด
สอบถามข้อมูล (Q&A)
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ข้อเสนอแนะต่างๆ)
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (เป็นระบบปิด และบุคคลทั่วไปไม่สามารถเข้าดูได้)
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E - Service

นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลไม้งาม
นายไพศาล  ชมภู
************************************************************
 
                    ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14  พ.ศ. 2562    ได้กำหนด ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  ต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน  ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลไม้งามขึ้น  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา และกระผมได้รับเลือกตั้ง จากพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลไม้งาม ให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลไม้งาม  และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น
                   เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลไม้งาม เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14  พ.ศ. 2562  ที่กำหนดให้นายกเทศมนตรีจะต้องแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลก่อนเข้ารับหน้าที่ บัดนี้ กระผม ในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลไม้งาม  และทีมงานฝ่ายบริหารได้กำหนดนโยบายการบริหารเทศบาลตำบลไม้งาม  4 ปีข้างหน้า โดยยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข  และคำนึงถึงบทบัญญัติของกฎหมายตลอดจนกรอบอำนาจหน้าที่ของเทศบาล  ดังต่อไปนี้
                    เทศบาลตำบลไม้งาม มีพื้นที่ครอบคลุม ทั้งหมดจำนวน 9 หมู่บ้าน  ได้แก่
                    หมู่ที่ 1          บ้านเกาะตาเถียร 
                    หมู่ที่ 2          บ้านไม้งาม 
                    หมู่ที่ 3          บ้านไม้งาม 
                    หมู่ที่ 4          บ้านไม้งาม 
                    หมู่ที่ 5          บ้านวังม่วง 
                    หมู่ที่ 6          บ้านแพะ 
                    หมู่ที่ 7          บ้านหนองกระโห้ 
                    หมู่ที่ 8          บ้านสามไร่ 
                    และหมู่ที่ 9     บ้านหนองตาจัน  
โดยประชากรในตำบลไม้งาม  มีความหลากหลายทางด้านอาชีพ  แต่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม  เช่น ทำนา  ทำสวน เลี้ยงสัตว์  ค้าขาย และรับจ้างในพื้นที่ และนอกพื้นที่ ซึ่งจะต้องส่งเสริม  สร้างงาน สร้างอาชีพให้กับชุมชน  เช่น ชุมชนภาคเกษตรกรรม  จะต้องมีคูคลองส่งน้ำมาใช้กับพื้นที่การเกษตรอย่างยั่งยืน  ดูแล  ป้องกัน  และส่งเสริมให้ชาวบ้านเลี้ยงสัตว์พื้นเมือง  อาทิเช่น  ไก่พันธุ์พื้นเมือง  วัวพันธุ์พื้นเมือง เพื่อเป็นการอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์  และเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงดู  ส่วนชุมชนตลาดเกี่ยวกับการค้าขาย  จะจัดอบรมและพัฒนาเรื่องคุณภาพชีวิต  และจัดตั้งตลาดสดหรือตลาดนัดเทศบาล   และตลาดเปิดท้ายขายของ  ร้านค้า ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของชุมชน  เทศบาลจะร่วมกับหน่วยงานที่มีความรู้ ความสามารถ  ฝึกอาชีพให้ชุมชน  จากความคาดหวัง  ที่จะให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลไม้งาม  มีความเป็นอยู่ที่ดี  อยู่ดี   มีสุข และให้เกิดความสงบสุขอันจะนำสังคมชุมชนไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนอันนำไปสู่ยุคเทคโนโลยี  เพื่อให้การบริหาร  การพัฒนาท้องถิ่น  และชุมชน  ให้เกิดความทันสมัยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม  ซึ่งการที่จะนำพาองค์กรหรือสังคม  ชุมชน  ไปสู่การพัฒนาตามที่คาดไว้ นั้น  สิ่งที่เป็นปัจจัยหลัก คือ  ประชาชน  เราจะเห็นได้ว่าองค์กร หรือสังคมใด ที่ได้รับการพัฒนาแล้ว ประชาชนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี  กระผมจึงปรับแนวทางการพัฒนา  มุ้งเน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา  และให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วม  กระผมจึงเน้นให้ความสำคัญกับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลไม้งาม  ให้มีคุณธรรม  มีการศึกษา  มีสุขภาพที่ดี   และมีอาชีพอย่างยั่งยืน
                    กระผมในฐานะผู้บริหารของเทศบาลตำบลไม้งาม  ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรหนึ่ง ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและได้นำเอาเรื่องนี้    มาจัดทำเป็นนโยบายโดยกระผมมีความคาดหวังว่า หากประชาชนของเทศบาล  ได้รับการพัฒนาเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ  ในอนาคต  สังคม  ท้องถิ่น และเทศบาลก็จะมีความเจริญก้าวหน้าตลอดไป
                    การบริหารจัดการที่ดี อันหมายถึง การบริหารที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  อันเป็นที่ยอมรับของสังคมส่วนรวม  และประชาชนเกิดความมั่นใจได้ว่าหน่วยงานของรัฐได้มีการจัดสรรทรัพยากรงบประมาณ  และการสร้างโอกาสซึ่งได้ให้ความสำคัญและเป็นธรรมกับทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลเป็นอย่างดี  โดยการผลักดันให้มีการตั้งกลุ่มอาชีพขึ้นเพื่อรองรับ  ตลาดจำหน่ายผลผลิตของหมู่บ้าน และเพื่อรองรับความเติบโตทางเศรษฐกิจของชาวตำบลไม้งาม  ต่อไป ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลไม้งามจะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเด็ก เยาวชน  ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ
                    ท่านประธานสภาที่เคารพ อีก 4 ปีข้างหน้าต่อไปนี้  กระผมจะผลักดันเทศบาลตำบลไม้งาม  ให้เปลี่ยนไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  จะสร้างโอกาสให้แก่หมู่บ้าน  โดยวางรากฐานทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การบริหารและการดูแลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งกระผมจะดำเนินนโยบาย  5 ประการดังนี้
                   1.  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
                   2.  ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ
                   3.  ด้านการพัฒนาสังคม  และคุณภาพชีวิตของสังคม  การศึกษา และการกีฬา 
                  4.  ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร 
                  5.  ด้านการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          1. นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
          โครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตและการเป็นอยู่ของประชาชนซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของเทศบาล ที่จะต้องเข้าไปดำเนินการโดยมีนโยบายดังนี้
          1.1ผลักดันให้มีการพัฒนาถนนในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐานและมีความเชื่อมโยงเพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
          1.2 ผลักดันให้มีการพัฒนาระบบรางน้ำ ท่อระบายน้ำและคูคลอง เพื่อระบายน้ำได้ดี  รวดเร็วและป้องกันน้ำท่วมขัง 
          1.3 ผลักดันให้มีการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะทั่วถึง  ครอบคลุมให้ทั่วเขตเทศบาลตำบลไม้งาม
          1.4  ผลักดันให้มีการพัฒนาแหล่งน้ำ  คูส่งน้ำ  เพื่อการเกษตร  แบบยั่งยืน  และน้ำประปาที่สะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
          1.5  จัดหาแหล่งน้ำสำรองเพื่อผลิตน้ำประปายามขาดแคลน
          1.6  พัฒนาพื้นที่หนองน้ำสาธารณะ (หนองหลวง) ให้เป็นสวนสาธารณะและสถานที่ออกกำลังกายในระดับจังหวัด
          1.7  ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาให้มีคุณภาพมาตรฐาน

          2.  นโยบายทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
          2.1  ผลักดันให้มีศูนย์รวมผลผลิตทางการเกษตร  ควบคู่กับการพัฒนาผลผลิตและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นแก่เกษตรกร
          2.2  ผลักดันให้มีการรวมกลุ่มอาชีพเพิ่มขึ้น  โดยเทศบาลจะส่งเสริมและสนับสนุนด้านความรู้  ทักษะตลอดจนจัดหาสถานที่เพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมอาชีพของเทศบาล
          2.3 ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มเลี้ยงสัตว์พื้นเมืองเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์และเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่

          3.  นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตชุมชน  การศึกษา  การกีฬา
          คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลไม้งาม  ทุกคนต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี เมื่อ    ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีย่อมนำมาซึ่งสังคมที่มีคุณภาพ จึงได้กำหนดนโยบายด้านการพัฒนาสังคม  ดังต่อไปนี้
          3.1 ผลักดันให้มีการจัดสร้างสวนสาธารณะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ  ออกกำลังกาย  และจัดให้มีสถานีฟรี WIFI เพื่อประชาชนที่มาใช้บริการในสถานที่นั้นๆ
          3.2 ผลักดันและส่งเสริมจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบให้มีคุณภาพและจัดเตรียมความพร้อมของเทศบาลเพื่อรับรองภาระกิจการถ่ายโอนด้านการศึกษา  ผลักดันให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลมีมาตรฐานที่เพียงพอ จะรับลูกหลานของประชาชนในเขตเทศบาล
          3.3 สนับสนุนให้โรงเรียนในเขตเทศบาลในการจัดทำโครงการด้านการพัฒนาการศึกษาเพิ่มศักยภาพในด้านการศึกษาของตำบลไม้งามให้ก้าวหน้าขึ้นไป
          3.4 สนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในเขตเทศบาลในการป้องกันและรักษาโรคตลอดจนสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชนในตำบลไม้งามให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์กันถ้วนหน้า
          3.5 สนับสนุนในด้านการกีฬา  และนันทนาการให้กับชุมชน  และส่งเสริมการเข้าค่ายฝึกซ้อมเพื่อส่งนักกีฬาแข่งขันนอกพื้นที่
          3.6  สนับสนุนด้านศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  โดยจัดให้มีการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นในพื้นที่และของไทยให้คงอยู่สืบต่อไป อาทิเช่น ประเพณีลอยกระทง
          3.7  สนับสนุนในด้านการปลูกฝังด้านจริยธรรม คุณธรรมแก่เด็กและเยาวชน เพื่ออนาคตที่ดี
          3.8  สนับสนุนงบประมาณด้านผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยโรคเอดส์
          3.9 ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เช่น ภาวะทางจิตใจ ตรวจเช็คสายตา
          3.10 ปรับปรุงสนามกีฬาเดิมให้ได้มาตรฐาน
          3.11 สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเล่นกีฬา เพื่อห่างไกลยาเสพติด และสุขภาพที่ดี     
          3.12 สนับสนุนให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน
          3.13 ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในโรงเรียนและชุมชน
          3.14  ส่งเสริมให้ชุมชนเป็นชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติด

          4.  นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร
          4.1  ส่งเสริมชุมชนของเทศบาลให้มีโอกาส  มีส่วนร่วมในการคิด  ในการทำ  ในการแก้ปัญหา  ของชุมชนร่วมกับเทศบาล  ในลักษณะร่วมคิด  ร่วมทำ
          4.2 ส่งเสริมให้ตัวแทนประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและตรวจสอบการทำงานของเทศบาล
          4.3  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบทบาทการเมืองการบริหารและการปกครอง
          4.4  ผลักดันให้มีศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต  บริการประชาชน
          4.5  ผลักดันให้มีระบบเสียงไร้สาย  ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งเขตเทศบาลเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง

          5.  นโยบายด้านการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          5.1  ผลักดันให้มีที่ทิ้งขยะเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเทศบาล
          5.2  ผลักดันให้มีการขุดลอก คู คลอง เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วม
          5.3  ผลักดันให้มีการดูแล รักษาความสะอาดถนน  จัดหาถังขยะให้เพียงพอกับหมู่บ้าน
 
          ท่านประธานสภาที่เคารพ การบริหารงานของเทศบาลตำบลไม้งาม  4 ปี  ตั้งแต่บัดนี้ จนครบวาระการดำรงตำแหน่ง  จะบริหารงานโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  โดยอาศัยหลักคุณธรรม  หลักความโปร่งใส  หลักการมีส่วนร่วม  หลักความรับผิดชอบ  และการใช้อำนาจหน้าที่ในการบริหารและดำเนินตามแนวนโยบายที่ได้กล่าวมาแล้ว  จะสัมฤทธิ์ผลไม่ได้หากขาดความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลไม้งาม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไม้งามทุกท่าน  กระผมและทีมงานบริหารหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือร่วมใจและสนับสนุนจากท่านในการพัฒนาเทศบาลตำบลไม้งาม  ให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนและถูกทิศทางอันจะนำไปสู่ความกินดีอยู่ดีและมีความสุขของประชาชนชาวเทศบาลตำบลไม้งาม  อย่างยั่งยืนสืบต่อไป
 สำนักงานเทศบาลตำบลไม้งาม

99/9 หมู่ที่ 1 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
โทรศัพท์ : 0-5551-3301, แฟกซ์ : 0-5551-6384 E-mail : 5630102@dla.go.th
 


 www.maingam.go.th