Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง งบประมาณ การรับ - จ่ายเงิน
โครงสร้างองค์กร และการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผล การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
กิจการสภา
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมตามประมวลจริยธรรม
แจ้งเวียนประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลไม้งาม
สถิติ
สถิติการให้บริการ และสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2565
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เว็บบอร์ด
สอบถามข้อมูล (Q&A)
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ข้อเสนอแนะต่างๆ)
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (เป็นระบบปิด และบุคคลทั่วไปไม่สามารถเข้าดูได้)
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E - Service

สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง ตำบลไม้งามตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำปิง ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองตาก ขึ้นไปทางทิศเหนือ ประมาณ 4 กิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 1 เทศบาลตำบล จำนวน 9 หมู่บ้านตรัง

สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ


     สภาพโดยทั่วไปของตำบลไม้งาม เป็นที่ราบเชิงเขามีความลาดเอียงจากทิศตะวันออกมายังทิศตะวันตกจดแม่น้ำปิง มีพื้นที่ทั้งหมด 25,393.13 ไร่ (40.63  ตารางกิโลเมตร)

     สภาพภูมิอากาศของตำบลไม้งาม จะร้อนจัดในช่วงฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมามีอุณหภูมิสูงสุด 43.5 องศาเซลเซียส ในเดือนเมษายน 2547 และมีอุณหภูมิต่ำสุด 12.2 องศาเซลเซียส ในเดือนกุมภาพันธ์ 2543 และมีความชื้นเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 68.68 % - 70.00 % ปริมาณน้ำฝนในรอบ 5 ปีที่ผ่านมามีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 101.64 มม.
 
ทิศเหนือ : ติดต่อกับ ตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
ทิศใต้ : ติดต่อกับ ตำบลหัวเดียด ซึ่งขึ้นกับเทศบาลเมืองตาก
ทิศตะวันออก : ติดต่อกับ ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก
ทิศตะวันตก : ติดต่อกับ แม่น้ำปิง

 
 สำนักงานเทศบาลตำบลไม้งาม

99/9 หมู่ที่ 1 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
โทรศัพท์ : 0-5551-3301, แฟกซ์ : 0-5551-6384 E-mail : 5630102@dla.go.th
 


 www.maingam.go.th