Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง งบประมาณ การรับ - จ่ายเงิน
โครงสร้างองค์กร และการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผล การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
กิจการสภา
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมตามประมวลจริยธรรม
แจ้งเวียนประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลไม้งาม
สถิติ
สถิติการให้บริการ และสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2565
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เว็บบอร์ด
สอบถามข้อมูล (Q&A)
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ข้อเสนอแนะต่างๆ)
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (เป็นระบบปิด และบุคคลทั่วไปไม่สามารถเข้าดูได้)
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E - Service

อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลตำบล
      อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562) และพระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549) ดังนี้
      1. อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ได้กำหนด ได้แก่
1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
2. ให้มีและบำรุงทางบกและทาง
3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัด มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
8. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9. หน้าที่อื่นตามกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
      2. อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ได้กำหนด อำนาจหน้าที่ที่เทศบาลตำบล อาจจัดกิจกรรมใดๆ ในเขตเทศบาล ได้แก่
1. ให้มีนํ้าสะอาดหรือการประปา
2. ให้มีโรงฆ่าสัตว์
3. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
4. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
5. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
6. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
7. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
8. ให้มีและบำรุงทางระบายนํ้า
9. เทศพาณิชย์
      3. และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549) มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้
1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
2. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางนํ้าและทางระบายนํ้า
3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
4. การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ
5. การสาธารณูปการ
6. การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
9. การจัดการศึกษา
10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาส
11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
13. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
14. การส่งเสริมกีฬา
15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
17. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
18. การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และนํ้าเสีย
19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
20. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
22. การจัดให้มีและควบคุมการเลี้ยงสัตว์
23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณะอื่นๆ
24. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
25. การผังเมือง
26. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
28. การควบคุมอาคาร
29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
31. กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

**************************************************************
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ของเทศบาลตำบลไม้งาม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมือง
    แนวทางการพัฒนา

         - ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพานและท่อระบายน้ำ
         - จัดให้มีและพัฒนาแหล่งน้ำ
         - ติดตั้ง ขยาย ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
         - ติดตั้งและซ่อมแซมเสียงตามสาย
         - ติดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะ
         - ก่อสร้าง ปรับปรุงสาธารณะสถาน
         - การวางระบบผังเมืองของตำบล
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    แนวทางการพัฒนา

         - ส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษาและการเรียนรู้  
         - ดำเนินการสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาดและดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด
         - จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย
         - พัฒนาด้านความรู้ ให้แก่แกนนำสุขภาพและสร้างสุขภาพประชาชน
         - พัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้ติดเชื้อเอดส์
         - อาหารสะอาดและปลอดภัย            
         - มุ่งเน้นเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาชุมชน และโรงเรียน                 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
    แนวทางการพัฒนา

         - สนับสนุนด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
         - สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
         - การจัดระเบียบชุมชน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  
    แนวทางการพัฒนา

         - พัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้ดีขึ้น
         - จัดตลาดรับซื้อสินค้าและพืชผลทางการเกษตร
         - ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้มากขึ้น
         - ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาด้านการเกษตร
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
    แนวทางการพัฒนา

         - ส่งเสริมการจัดงานประเพณีท้องถิ่นและวันสำคัญต่างๆ
         - อนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีและศีลธรรม จริยธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
         - ส่งเสริม สนับสนุนพระพุทธศาสนา และศาสนาอื่นๆ
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    แนวทางการพัฒนา

         - อนุรักษ์ ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         - สร้างพื้นที่สีเขียว
         - กำจัดขยะมูลฝอยและรักษาความสะอาดอย่างถูกสุขลักษณะ
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
    แนวทางการพัฒนา

         - พัฒนาองค์กร
         - จัดให้มีส่วนร่วมระหว่างท้องถิ่นด้วยกันเองและท้องถิ่นกับหน่วยงานอื่น
         - พัฒนาด้านข้อมูลข่าวสาร
         - ฝึกอบรมผู้นำชุมชน

   
 สำนักงานเทศบาลตำบลไม้งาม

99/9 หมู่ที่ 1 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
โทรศัพท์ : 0-5551-3301, แฟกซ์ : 0-5551-6384 E-mail : 5630102@dla.go.th
 


 www.maingam.go.th