Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง งบประมาณ การรับ - จ่ายเงิน
โครงสร้างองค์กร และการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผล การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
กิจการสภา
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมตามประมวลจริยธรรม
แจ้งเวียนประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลไม้งาม
สถิติ
สถิติการให้บริการ และสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2565
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เว็บบอร์ด
สอบถามข้อมูล (Q&A)
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ข้อเสนอแนะต่างๆ)
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (เป็นระบบปิด และบุคคลทั่วไปไม่สามารถเข้าดูได้)
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E - Service

ข่าวกิจกรรม 
การประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลไม้งาม
Responsive image
         ด้วยนายไพศาล  ชมภู ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลไม้งาม มีนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงได้จัดประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนาเทศบาลตำบลไม้งาม จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้
        1.การปรับภูมิทัศน์บริเวณหนองน้ำสาธารณะ (หนองหลวง)
        2.การจัดสรรพื้นที่แหล่งทำกิน
        3.การผันน้ำแม่ปิงมายังแหล่งกักเก็บน้ำในตำบลไม้งาม ของกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
        4.การทำกิจการพาณิชย์ ในพื้นที่บริเวณหนองน้ำสาธารณะ (หนองหลวง)
        5. การศึกษาและดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า
       ซึ่งในการประชุมประชาคมครั้งนี้ มีพื้นที่ที่เกี่ยวข้องจำนวน 3 หมู่บ้าน ด้วยกัน โดยได้ลงพื้นที่ออกประชุมประชาคม ตามกำหนดการดังนี้
       หมู่ที่ 1  บ้านเกาะตาเถียร ได้จัดประชุมประชาคม เมื่อวันจันทร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00 น. ณ ศาลา SML หมู่ที่ 1
       หมู่ที่ 6  บ้านแพะ ได้จัดประชุมประชาคม เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00 น. ณ ศาลา SML หมู่ที่ 6
       หมู่ที่ 7  บ้านหนองกระโห้ ได้จัดประชุมประชาคม เมื่อวันเสาร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00 น. ณ ศาลา SML หมู่ที่ 7
        โดยในที่ประชุมประชาชนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว เสนอต่อเทศบาลตำบลไม้งาม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น ได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตำบลไม้งาม อย่างแท้จริงต่อไป
 
         
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2564